با توجه به ایام نمایشگاه کتاب تمامی سفارشات با ده درصد تخفیف انجام می گیرد.